Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego zuzulla.com z dnia. 27.12.2021 r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady, warunki oraz sposób sprzedaży przez sklep internetowy zuzulla.pl prowadzony przez firmę: Jakub Engler prowadzący działalność pod firmą: DS TEX Sp. z.o.o posiadający NIP 8291748982 z siedzibą w Zduńska Wola 99-220 ul. Zielonogorska 19/21.

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Urząd Miasta Zduńska Wola.

§1 Definicje

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  • Inpost Paczkomaty 24/7
  • Firme kurierską Inpost
  • Firme kurierską DPD
  • Pocztę Polską S.A.
  • Pobranie
 5. Regulamin – – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego zuzulla.pl.
 6. Sklep internetowy (zuzulla.pl) – serwis internetowy dostępny pod www.zuzulla.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 7. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Jakub Engler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DS TEX Sp. z.o.o posiadający NIP 8291748982 z siedzibą w Zduńska Wola 99-220 ul. Zielonogorska 19/21, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; (art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2020 poz. 287).
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020, poz. 344.).
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zuzulla.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod www.zuzulla.pl, prowadzony jest przez:
  Jakuba Englera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: DS TEX Sp. z.o.o posiadający NIP 8291748982
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą towarów nowych wolnych od wad.
 7. Konsumentami Sklepu mają prawo zostać osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony umowa kupna-sprzedaży jest uznawana jest za niezawartą.

§3 Rejestracja

 1. Klient ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego bez konieczności Rejestracji w jego ramach.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  • Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne;
  • Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  • Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  • Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
  • Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
  • upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 6. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
  • zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
  • Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
  • powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
 10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§4 Rodo

 1. Administratorem danych osobowych Klientów są:
  Jakub Engler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DS TEX Sp. z.o.o posiadający NIP 8291748982.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient lub Użytkownik Sklepu może skontaktować się z administratorami ochrony danych pod adresem e-mail: administrator@zuzulla.com oraz pod adresem:
  DS TEX Sp. z o.o.
  Jakub Engler
  Zduńska Wola 99-220 ul. Zielonogorska 19/21
  z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, przy czym w niektórych przypadkach jest konieczne do zawarcia umowy.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, cele, dla których przetwarzanie jest wykonywane, zasady przetwarzania oraz wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności.

§5 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.zuzulla.pl, dokonać wyboru prezentowanych artykułów dostępnych na stronie oraz wyboru ich rozmiaru (jeżeli dotyczy prezentowanego artykułu) podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.:
  • Imię i Nazwisko / nazwa firmy,
  • adres dostawy,
  • e-mail,
  • telefon kontaktowy,
  • nip - w przypadku prośby o fakturę VAT.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Jakubem Engler prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: DS TEX Sp. z.o.o posiadający NIP 8291748982 z siedzibą w Zduńska Wola 99-220 ul. Zielonogorska 19/21 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA NR: [nr kolejny zamówienia], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§6 Dostawy

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczone są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba, że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być wyższa niż XXX zł brutto. Cenę ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podawana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Rodzaje i ceny dostaw:
  • INPOST: XX złotych/ czas dostawy 1-2 di robocze
  • Nazwa kuriera: XX złotych/ czas dostawy 1-2 dni robocze
  • odbiór osobisty w sklepie w Zduńskiej Woli
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 4. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
 6. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi trzy dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczpospolitej termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji.
 7. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruk potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.

§7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i korzystającemu ze sklepu internetowego zuzulla.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru na odległość, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres e-mail: sklep@zuzulla.com
 2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: DS TEX Sp. z.o.o ; Jakub Engler, Zduńska Wola 99-220 ul. Zielonogorska 19/21.

  Kupujący otrzyma zwrot kosztów zakupionego towaru wraz z kosztem wysyłki podstawowej (najtańszej dla danego produktu). Kupujący nie otrzyma zwrotu różnicy między kosztem wysyłki wybranej a kosztem wysyłki podstawowej.
 4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez DS TEX SP. z o.o. Jakub Engler, Zduńska Wola 99-220 ul. Zielonogorska 19/21 oświadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§8 Ceny i metody płatności

 • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem na numer konta bankowego: mBANK : 58 1140 2004 0000 3102 8178 3397 (przedpłata na konto);
  • płatnością w systemie PayU;
  • Masterpass;
  • Pobranie- płatność przy odbiorze.

§9 Reklamacje i gwarancje

 1. W przypadku, gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  • regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta w przypadku, gdy produkt jest niezgodny z umową,
  • regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres sklep@zuzulla.com, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produkty do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art.1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (ust. 1 litera a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (ust. 1 litera b), w przypadku i na warunkach określonych prawem.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

§10 Zwrot należności

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
  • rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
  • odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zgodnie z §7 Regulaminu;
  • obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji.
 2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
  • w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
  • w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §5 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§11 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, jeśli powodem jest:
  • modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
  • siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§12 Rozwiązanie umowy
(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DS TEX Sp. z.o.o a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DS TEX Sp. z.o.o a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DS TEX Sp. z.o.o.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2002 poz. 287), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2020, poz. 344) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 8. Regulamin wchodzi w życie po upływnie 14 dni od chwili jego publikacji na stronie: sklep@zuzulla.com tj. w dniu 27 grudnia 2021 roku.
 9. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem: sklep@zuzulla.com.
pixel