Darmowa dostawa od 40,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego zuzulla.pl z dnia. 20.10.2019 r.

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady, warunki oraz sposób sprzedaży przez sklep internetowy zuzulla.pl prowadzony przez podmiot:

Kier s.c. Jakub Engler, Zbigniew Engler z siedzibą w 98-220 Zduńska Wola, ul Spacerowa 69. NIP: 829-14-95-340 REGON: 730367132

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Urząd Miasta Zduńska Wola.

 

2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- korespondencyjnie pod adresem Esklep zuzulla.pl, ul. Zielonogórska 19/21, 98-220 Zduńska Wola

- telefonicznie pod numerami:

517 680 913

664 440 518

698 107 355

W godzinach 7.30 -14.30

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: 

sklep@zuzulla.com

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

 

1. Definicje

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);


4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego zuzulla.pl

 

 

5. Sklep internetowy (zwany dalej: Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zuzulla.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kier s.c. Jakub Engler, Zbigniew Engler a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

 

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

                                    2. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: zuzulla.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2. Sklep internetowy, działający pod adresem: zuzulla.pl prowadzony jest przez firmę Kier s.c. Jakub Engler; Zbigniew Engler ul. Spacerowa 69; 98-220 Zduńska Wola.

 

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

 

4.. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą towarów nowych wolnych od wad.

 

5. Konsumentami Sklepu mają prawo zostać osoby, które ukończyły 18 lat. (K. C. Art. 11-24). Jeżeli ten warunek nie jest spełniony umowa kupna-sprzedaży jest nieprawomocna. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

 

3. Rejestracja

 

1. Klient ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego bez konieczności Rejestracji w jego ramach, co oznacza możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji w sklepie poprzez wybranie przycisku „Zamów bez rejestracji“ w procesie składania zamówienia.

 

2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 

 

3. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać Rejestracji.

3. W celu Rejestracji Klient:

- wybiera opcję „Zarejestruj się i zamów“ w procesie składania zamówienia

lub

- wybiera ikonkę „MOJE KONTO“, gdzie widnieje opcja „Załóż nowe konto“ lub korzysta z możliwości powiązania konta z kontem posiadanym w Google lub Facebook,

a następnie wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym tj. „Zarejestruj konto“. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło i Login.

 

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

- Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego  chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne (wymagane pola zaznaczone są symbolem gwiazdki *);

- Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

- Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego tj. „Akceptuję warunki regulaminu i polityki prywatności“;

- Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;

- Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

- przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;

-upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

 

6. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

- zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

- Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

- powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

 

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta lub na numer telefonu, podany w formularzu rejestracyjnym.

 

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 

9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

 

10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

 

4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.zuzulla.pl, dokonać wyboru prezentowanych artykułów dostępnych na stronie oraz wyboru ich rozmiaru, kolorystyki/wzoru (jeżeli dotyczy prezentowanego artykułu), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do Koszyka.

 

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

 

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
- przedmiotu zamówienia,
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
- wybranej metody płatności,
- wybranego sposobu dostawy,

- przewidywanego czasu dostawy

 

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w przypadku Klienta niezarejestrowanego lub potwierdzenie danych tzw. „Weryfikacja danych“ w przypadku Klienta zalogowango oraz naciśnięcie przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

 

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kier s.c. Jakub Engler; Zbigniew Engler Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ,, Zuzulla – Złożyłeś zamówienie nr (tutaj unikalny nr zamówienia) zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

11. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu. Klient ma możliwość pobrania faktury w panelu Klienta.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

 

6. Ceny

 

6.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

 

6.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

 

6.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sklep. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

 

6.4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

 

7. Dostępność zamówionych towarów

 

7.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

 

7.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

 

7.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów i wariantów danego Towaru.

 

7.4. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

 

 

8.  Dostawa i czas realizacji zamówień

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej  i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

2. Formy dostawy dostępne w Sklepie wraz z ich kosztem przedstawiają się następująco:

- przesyłka kurierska DPD (przedpłata)  12,50 zł brutto

- przesyłka kurierska InPost (przedpłata) 13,90 zł brutto

- przesyłka kurierska DPD „za pobraniem“ 14,50 zł brutto

- Paczkomat Inpost (przedpłata) 10,50 zł brutto


3.Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia  skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

4. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online (IAI PAY, przelew tradycyjny, karta płatnicza/kredytowa), zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Sklepu (za pośrednictwem IAI PAY ) – tj. realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto Sklepu lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

 

5. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

 

6. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania.

 

 

    9. Metody płatności

 

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 

2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za złożone zamówienie:

 

- przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego mBank 31 1140 2017 0000 4102 1049 7966,

 

- płatnością za pośrednictwem serwisu IAI PAY

Cechą szybkich przelewów z IAIPAY jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

 

- kartą płatniczą [z podaniem operatorów, których karty są akceptowane oraz informacje o momencie pobrania zapłaty, np. „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru”],

Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayPal lub IAIPay. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.

 

- przy odbiorze tzw. forma płatności „za pobraniem“ - zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przez Klienta przesyłki kurierskiej.

 

9.5. Uwaga ! W przypadku, gdy wybrana przez Klienta forma płatności okaże się nieskuteczna, tzn. nastąpi błąd na stronie, system bankowości elektronicznej danego banku będzie chwilowo niedostępny itp. Klient ma możliwość ponownego/skutecznego dokonania płatności poprzez ponowienie płatności za pośrednictwem IAIPay lub przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sklepu, koniecznie podając nr złożonego Zamówienia i dane Osoby Zamawiającej.

 

 

10. Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego zuzulla.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru na odległość, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej, ptk. 2.

 

2.  Prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle lub wypełni stosowne oświadczenie tj. poinformuje sklep o swojej decyzji.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć  jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

 

- w formie papierowej na adres: Kier s.c. Jakub Engler; Zbigniew Engler, ul. Zielonogórska 19/21; 98-220 Zduńska Wola (decyduje data stempla pocztowego)

 

- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: 

 

- przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce ODSTĄPIENIE OD UMOWY  przy czym nie jest to forma obowiązkowa.

 

- przez wypełnienie i wysłanie formularza on-line, dostępnego:

-  w panelu Klienta z zakładce „ZWROTY TOWARÓW“ poprzez wybór opcji „Dodaj zwrot“

lub

- w panelu Klienta w zakładce   „Zamówienia“, gdzie przy liście zamówień i wyborze konkretnego zamówienia jest przycisk umożliwiający dokonanie zwrotu

W przypadku skorzystania z tego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż Sklep otrzymało jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy .

 

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. Sklep zaleca jedynie korzystanie z formularza on-line dostępnego w panelu Klienta wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

 

 

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy  wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży

 

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Zwracany towar należy odesłać na adres: Kier s.c. Jakub Engler; Zbigniew Engler, ul. Zielonogórska 19/21; 98-220 Zduńska Wola z dopiskiem „ZWROT“  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

9. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety, opkaowanie oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.

 

10. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.

 

11.  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. W przypadku zwrotu towaru konieczne jest dołączenie paragonu!

 

11. Rezygnacja z zamówienia

 

 

1. Klient może zrezygnować z zamówienia.

 

2.  Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt z Obsługą Klienta i poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

 

12. Reklamacje dotyczące Towarów

 

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sklep ponosi odpowiedzialność za wady.

 

2. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@zuzulla.pl lub drogą pocztową na Kier s.c. Jakub Engler; Zbigniew Engler, ul. Zielonogórska 19/21; 98-220 Zduńska Wola z dopiskiem „ZWROT“  z dopiskiem „REKLAMACJA“.

 

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni i poinformowania Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

 

 

5. W przypadku reklamacji należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje  niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar.

 

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu.

 

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

 

13. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

 

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Kier s.c. Jakub Engler; Zbigniew Engler, ul. Zielonogórska 19/21; 98-220 Zduńska Wola mailowo pod adres sklep@zuzulla.com lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej zuzulla.pl

 

3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

14. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel